Aangifte voor schenk- en erfrecht

Nu er steeds meer mensen over vermogen beschikken en de overheid vermogen ook steeds meer als af te romen draagkracht gaat zien en dus direct of indirect belast (bijvoorbeeld bij claim op AWBZ zorg, intra- of extra muraal), bestaat er meer animo om via schenkingen of op maat gesneden testamenten het vermogen binnen de familie te houden. Van belang hierbij is dat de fiscus deze transacties als zodanig herkend en oormerkt en dat u dus op een juiste en tijdige manier aangifte doet. Voor erfbelasting geldt nu een aangiftetermijn van 8 maanden na het overlijden, met dien verstande dat alleen indien u binnen 3 maanden aangifte doet, u rente op de aanslag kunt voorkomen (de belastingrente (thans 4%) gaat namelijk lopen 8 maanden na overlijden en tot maximaal 19 weken (circa 5 maanden) na ontvangst van de aangifte) . Bij de schenkbelasting is de termijn 2 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de schenking gedaan is. Indien u nog niet alle gegevens heeft voor het doen van aangifte binnen 3 maanden na het overlijden, is het verstandig een voorlopige aangifte te doen, u voorkomt daarmee onnodige belastingrente. Indien bij schenkingen een beroep wordt gedaan op een verhoogde vrijstelling dan dient u daarvan melding te maken bij de aangifte (zie artikel 33 sub 5 Successiewet 1956) Voorts dient u als schenker toestemming te hebben van uw echtgenoot indien de schenking hoger dan gebruikelijk is (artikel 1:88 Burgerlijk Wetboek). Schenking kunnen onderhands plaatsvinden echter:

  1. indien niet bij notariële akte: als schenker misbruik van omstandigheden stelt, rust op de begiftigde de bewijslast van het tegenovergestelde (artikel 7:176 Burgerlijk Wetboek);
  2. indien het een “papieren schenking” betreft, te effectueren bij overlijden schenker, dan is notariële akte nog steeds vereist;

Aan een schenking kan de ‘uitsluitingsclausule” worden verbonden, zodat begiftigden niet bij echtscheiding hoeven af te rekenen met hun ex-echtgenoot over wat ze geschonken hebben gekregen. Het is dus kortom van belang dat u alle gegevens juist en tijdig en bewijsbaar aanlevert omdat de fiscale werking van de gift of het testament vaak van essentiële waarde is en dat zonder die fiscale werking u vaak beter af zou zijn zonder de schenking of testament.

U kunt informatie opvragen bij of een afspraak maken met mevrouw L. Hubers-Achterberg via telefoonnummer 078-6845999 of per mail: Leonie@www.ambachtsenotaris.nl