Algemene Voorwaarden van Ambachtse Notaris

Algemene Voorwaarden van Ambachtse Notaris

1. Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over Ambachtse Notaris wordt daarmee bedoeld onderstaande vennootschap:

– Notarispraktijk mr. R.B. van der Horst B.V. gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht (24425638)

Bij de uitoefening van het notariaat laat het notariskantoor zich bijstaan door personen die door hem bij de uitvoering van de opdrachten van zijn cliënten worden ingeschakeld. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de voornoemde vennootschap, hun bestuurders alsmede diegenen, die voor de Ambachtse Notaris werkzaam zijn (geweest).

2. Alle opdrachten van cliënten beschouwt het notariskantoor als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.

3. Het notariskantoor zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met desbetreffende cliënt, en in elk geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

4. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of goederen wordt toegebracht, waarvoor het notariskantoor aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door het notariskantoor afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat het notariskantoor in verband met die verzekering draagt. Ingeval de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is vorenbedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de opdrachtgever terzake van de opdracht aan het notariskantoor voldane en/of verschuldigde honorarium.

5. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Het notariskantoor gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van cliënten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die cliënten te aanvaarden.

6. Indien de uitvoering van een opdracht van een cliënt meebrengt dat een persoon die niet aan het notariskantoor verbonden is en evenmin deel uitmaakt van een door het notariskantoor aangegaan samenwerkingsverband, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal het notariskantoor niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze persoon onverhoopt mochten worden gemaakt.

7. De cliënt vrijwaart het notariskantoor tegen alle aanspraken van derden, de door het notariskantoor in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van het notariskantoor.

8. Betaling van declaraties van het notariskantoor dient te geschieden uiterlijk op de dag van passeren van de betreffende akte(n) of zoveel eerder als is overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is cliënt van rechtswege in verzuim en is hij vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de alsdan geldende wettelijke rente (bij particuliere opdrachtgevers conform artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek en bij niet-particuliere opdrachtgevers conform artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek). Bij buitengerechtelijke invordering is de opdrachtgever, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door het notariskantoor gemaakte incassokosten verschuldigd.

9. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon in naam van een rechtspersoon, dan is, als deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de betreffende rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de betreffende natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

10. Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van het notariskantoor, dat zowel voorafgaand als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de cliënt een (met de slotdeclaratie verrekenbaar) voorschot betalen voor de nakoming van zijn betalingsverplichting.

11. Ingeval de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen, kan het notariskantoor weigeren haar werkzaamheden aan te vangen en kan zij deze opschorten of staken.

12. De werkzaamheden zullen door het notariskantoor worden verricht met inachtneming van de voor het notariskantoor geldende wettelijke en andere voorschriften.

13. Op klachten van de cliënt jegens het notariskantoor is de klachten- en geschillenregeling van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie van toepassing.

14. Ingeval het notariskantoor in een tuchtrechtprocedure betrokken wordt en daaruit geen veroordeling volgt van het kantoor, zal klager de proceskosten forfaitair vastgesteld op tenminste €3500,– verschuldigd zijn aan het notariskantoor.

15. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens het notariskantoor in verband met door het notariskantoor verrichte werkzaamheden vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij het notariskantoor zijn ingediend binnen een jaar na het moment waarop de betrokkene bekend was, of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn rechten en bevoegdheden baseert.

16. Op de rechtsverhouding tussen het notariskantoor en haar cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen het notariskantoor en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.

17. De Algemene Verordening Gegevensbescherming zal van toepassing zijn op de dienstverlening van het notariskantoor. Het notariskantoor is bevoegd alle dossiers integraal 20 jaar te bewaren.

18. Op grond van de Wwft is het notariskantoor verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en melding te maken bij FIU-Nederland indien er zich een ongebruikelijke transactie voordoet. Deze melding wordt verricht zonder medeweten van de betrokken cliënten.

19. Niet alleen het notariskantoor, maar ook alle (rechts- en natuurlijke-)personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het notariskantoor hebben verlaten.

20. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten. Zij zijn in de Nederlandse taal gesteld en zullen op verzoek ook worden opgemaakt in andere talen. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht, onder kenmerk: 55/2021.