Bewindvoering en curatele

Bewindvoering en curatele

Bewindvoering en curatele zijn maatregelen die genomen kunnen worden om mensen te beschermen, die zelf niet meer in staat zijn om (goede) financiële en/of persoonlijke beslissingen te nemen. Beide maatregelen verschillen wezenlijk van elkaar, maar worden vaak toch door elkaar gehaald. Hieronder worden beide maatregelen uiteengezet.

Bewindvoering

Bewind wordt gesteld in de situatie dat iemand nog wel handelingsbekwaam is, maar niet meer in staat is om zelf (goede) beslissingen te maken omtrent zijn/haar financiën. De rechthebbende mag dan niet meer zelfstandig beslissen over de zaken die onder bewind zijn gesteld. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan dementie. Van rechtswege zal dan een bewind moeten worden gevoerd.

Ons kantoor assisteert en adviseert u graag over het aanvragen van een bewind of het, door de bewindvoerder, aanvragen van toestemming bij de rechter om bepaalde handelingen te verrichten.

De bewindvoerder kan een partner, familielid, kennis of medewerker van een bewindskantoor zijn. Tevens kunt u ons kantoor ook benoemen tot bewindvoerder. In beginsel wordt de bewindvoerder door de kantonrechter benoemt.

Mentorschap

Mentorschap ziet op de situatie dat iemand niet zelfstandig kan beslissen over zijn verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding. De door de rechter aangestelde mentor zal over de persoonlijke/niet-financiële zaken van de betrokkene beslissen. De betrokkene blijft daardoor handelingsbekwaam en blijft dus bevoegd om bijvoorbeeld een testament te laten opstellen.

Bewind wordt meestal gelijktijdig met het mentorschap aangevraagd.

Curatele

Curatele wordt ingesteld in de situatie dat iemand niet meer in staat is om zijn financiële én (overige) persoonlijke belangen te behartigen. Een onder curatele gestelde is handelingsonbekwaam, waardoor een bewind niet meer volstaat. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een hevige verslaving of een geestelijke stoornis.

De rechter stelt een curator aan. De curator zal vanaf het moment dat het curatorschap ingaat, toestemming moeten verlenen voor vrijwel alle rechtshandelingen. Hij/zij beslist over de financiën, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de onder curatele gestelde. Zonder de toestemming van de curator kan de onder curatele gestelde geen rechtsgeldige handelingen verrichten.