Nalatenschap

Nalatenschap

De afwikkeling van een nalatenschap is geen eenvoudige zaak. Naast emotionele factoren of verstoorde familierelaties spelen vaak ook juridische en fiscale elementen een rol. Hierdoor kunt u het overzicht al snel kwijtraken. Als onafhankelijke partij schiet ons kantoor u graag te hulp. De afwikkeling van een nalatenschap omvat namelijk meer dan alleen het stopzetten van abonnementen of het regelen van een uitvaart. Daarnaast dient u voor sommige zaken een notaris in te schakelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ‘verklaring van erfrecht’.

Verklaring van erfrecht

Een nalatenschap bestaat uit de bezittingen en schulden van de overledene. Deze moeten onder de erfgenamen worden verdeeld. Echter, om onder andere de bankzaken van de overledene af te handelen, dient u in het bezit te zijn van een zogeheten ‘verklaring van erfrecht’.

In een verklaring van erfrecht zijn alle belangrijke gegevens van de overledene uiteengezet. Zo bevat de verklaring onder andere informatie als de overlijdensdatum, burgerlijke staat, gegevens van de erfgenamen en een eventueel testament. Degenen die bevoegd zijn om (namens de erfgenamen) te handelen, worden in de verklaring benoemd.

Een ander belangrijk gegeven dat in de verklaring van erfrecht staat vermeld, betreft de wijze van aanvaarding. De (wettelijke of testamentaire) erfgenamen, die tevens in de verklaring van erfrecht worden genoemd, hebben hieromtrent drie mogelijkheden:

 1. Zuiver aanvaarden;
 2. Beneficiair aanvaarden;
 3. Verwerpen.

Iedere situatie kan om een andere wijze van aanvaarding vragen. Ons kantoor adviseert en/of informeert u graag over uw persoonlijke mogelijkheden.

Een verklaring van erfrecht is onder andere noodzakelijk om toegang te krijgen tot (bank- en/of spaar)rekeningen van de overledene. Op het moment dat een bankrekening van meer dan €10.000,- op naam van de overledene staat, zal de bank u om een verklaring van erfrecht vragen. Dit doen zij met het oog op zekerheid en fraude.

Naast rekeningen kunt u ook denken aan het verkopen van de woning. Voor de verkoop van een huis, die op naam van de overledene staat, is een verklaring van erfrecht noodzakelijk. Uit de verklaring blijkt namelijk wie bevoegd is om de woning te mogen verkopen. De notaris, die de overdracht van de woning verzorgt, zal altijd naar een verklaring van erfrecht vragen.

Een verklaring van erfrecht is gebaseerd op een aantal documenten. Dit zijn vaak documenten die u als opdrachtgever al kunt aanleveren, wat overigens onderzoekskosten bespaart. Dergelijke documenten zijn:

 • Het trouwboekje van de overledene;
 • Indien van toepassing, het laatste testament van de overledene;
 • De overlijdensakte.

Ter completering van de verklaring van erfrecht dienen de erfgenamen documenten te ondertekenen, waarin zij zich uitspreken over de wijze van aanvaarden. Zodra alle erfgenamen zich hebben uitgesproken, kan de verklaring van erfrecht afgegeven worden.

Aangifte erfbelasting

Iedere erfgenaam is wettelijk verplicht om belasting te betalen over hetgeen hij/zij heeft geërfd. De hoogte van dit bedrag kan per erfgenaam verschillen. Dit heeft onder andere te maken met de wettelijke vrijstellingen.

De aangifte erfbelasting is op vele gegevens en documenten gebaseerd. De volledige activa en passiva van de overledene dient te worden onderzocht. Een dergelijke handeling als het doen van de aangifte wordt daardoor veelal als onoverzichtelijk en complex ervaren of kan bemoeilijkt worden door verstoorde familierelaties. Met onze deskundigheid en onpartijdigheid is ons kantoor in staat u hieromtrent te adviseren of de aangifte namens u op te stellen en in te dienen.

Binnen 4 maanden na het overlijden ontvangen de erfgenamen van de overledene een brief van de Belastingdienst om aangifte te doen. De aangifte dient binnen 8 maanden na het overlijden te worden ingediend bij de Belastingdienst. In een aantal uitzonderlijke situaties kan deze termijn worden verlengd. Ons kantoor adviseert u graag omtrent uw mogelijkheden.

De erfbelasting is verschuldigd over het bedrag dat overblijft na aftrek van de wettelijke vrijstelling.

Voor het jaar 2021 zijn de vrijstellingen erfbelasting op de volgende bedragen vastgesteld:

 • Een partner heeft een vrijstelling ter hoogte van € 671.910,-.
 • Een invalide kind heeft een vrijstelling ter hoogte van € 63.836,-.
 • Een kind heeft een vrijstelling ter hoogte van € 21.282,-.
 • Een kleinkind heeft een vrijstelling ter hoogte van € 21.282,-.
 • Een ouder heeft een vrijstelling ter hoogte van € 50.397,-.
 • Een overige verkrijger heeft een vrijstelling ter hoogte van € 2.244,-.
 • Een pensioenimputatie kent een vrijstelling ter hoogte van € 173.580,-.

Een door de Belastingdienst erkend goed doel (ANBI) hoeft over een ontvangen erfenis geen erfbelasting te betalen.

Na aftrek van de bovengenoemde vrijstellingen wordt het erfdeel met de volgende percentages belast.

Op een verkrijging van € 0,- tot € 128.751,-  

• Partner of kinderen: 10 %

• Kleinkinderen: 18 %

• Overige verkrijgers: 30 %

Op een verkrijging van € 128.751,- en hoger

• Partner of kinderen: 20 %

• Kleinkinderen: 36%

• Overige verkrijgers: 40%