Geen uitstel van UBO-registratie

ubo

Naar aanleiding van berichten in de media waarin wordt gepleit voor uitstel, heeft de minister van Financiën laten weten geen reden te zien om de datum voor de UBO-registratieplicht te verschuiven. Voor de UBO-plichtige instellingen die al vóór 27 september 2020 bestonden, geldt dat zij tot 27 maart 2022 de tijd hebben om opgave te doen van de UBO-gegevens.

UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van, of zeggenschap hebben over een organisatie. Het UBO-register volgt uit Europese regels en moet financieel-economische criminaliteit voorkomen, zoals witwassen, fraude, belastingontduiking en terrorismefinanciering.

Het aantal UBO-registraties loopt achter bij de verwachting. Vermoedelijk wacht een groot aantal juridische entiteiten tot het laatste moment met inschrijven. Ondanks dat het grootste deel dit nog niet heeft gedaan, is de afgelopen weken sprake van een flinke stijging in het aantal opgaven en de minister hoopt dat deze stijging zich doorzet. Het globale beeld is nu dat Besloten Vennootschappen relatief de meeste opgaven doen, bij bijvoorbeeld stichtingen blijven de opgaven echter achter.

Het achterblijven van het aantal opgaves vormt voor de minister geen reden voor uitstel. De overgangsperiode voor het doen van opgave is bij wet geregeld en is met 18 maanden ruim. Bovendien zou uitstel een wetswijziging vereisen.

Ook een recente conclusie in een procedure bij het Europese Hof van Justitie dat er altijd een mogelijkheid moet zijn om in uitzonderlijke omstandigheden de gegevens van een UBO af te schermen, is voor de minister geen aanleiding om de deadline voor de UBO-registratie uit te stellen omdat die conclusie in belangrijke mate in lijn ligt met de Nederlandse wetgeving. In Nederland kan een UBO bij minderjarigheid, handelingsonbekwaamheid of politiebescherming, een verzoek tot afscherming indienen bij de Kamer van Koophandel. Adresgegevens, waaronder de woonplaats, zijn nimmer openbaar te raadplegen in het UBO-register. De openbare gegevens zijn de voor- en achternaam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonstaat en de aard en omvang van het gehouden economische belang. Overige geregistreerde gegevens zijn enkel te raadplegen door de bevoegde autoriteiten.

De verwachting is dat er een aanzienlijk aantal juridische entiteiten geen opgave zal hebben gedaan op 27 maart. Juridische entiteiten die geen opgave hebben gedaan, zijn in overtreding en na de genoemde datum zal de handhaving beginnen. Deze zal risico-gebaseerd zijn en zich hoofdzakelijk richten op juridische entiteiten met verhoogde witwasrisico’s.