Aankoop woning

Aankoop woning

Gefeliciteerd! U heeft een (voorlopige) koopovereenkomst getekend of u gaat dit nog doen en u bent op zoek naar een notaris. Wij kunnen u in dit traject perfect begeleiden. Het verkooptraject is geweest met de makelaar en de verkoper, nu dient het een en ander juridisch begeleid te worden door een notaris.

Bedenktijd

Indien de aankoop wordt gedaan door een consument en het is een woning (geen bedrijfspand) dan heeft de koper 3 dagen bedenktijd. De bedenktijd gaat in op de dag nadat een afschrift van de getekende koopovereenkomst door de koper is ontvangen en loopt tot 24:00 uur van de derde dag. De ontvangstbevestiging welke bij de koopovereenkomst ook is getekend dient als bewijsstuk hiervoor.

De bedenktijd kan verlengd worden indien de periode in een feestdag of in het weekend valt. Binnen deze periode kan de koper de koopovereenkomst ontbinden zonder opgaaf van reden te doen. De ontbinding dient schriftelijk te gebeuren. Hierin mag en kan niet afgeweken worden.

Inschrijving koopovereenkomst

De wet biedt de koper van een registergoed de mogelijkheid om de koop in te schrijven in de openbare registers (Kadaster). Iedere koper van een registergoed heeft het recht de koopovereenkomst in te schrijven in het Kadaster. De verkoper moet wel eigenaar van het registergoed zijn.

Akte van levering

De bepalingen en voorwaarden die partijen eerder zijn overeengekomen in de “voorlopig” koopovereenkomst dienen uitgewerkt te worden in de notariële leveringsakte. Het woord “voorlopig” heeft geen betrekking op de koop, deze is definitief (met inachtneming van de bedenktijd en de overige ontbindende voorwaarden), maar op het feit dat de eigendom nog van verkoper naar koper moet overgaan.

De notariële leveringsakte wordt door alle partijen bij ons op kantoor ondertekend. De ondertekening vindt plaats nadat de notaris de akte met alle partijen heeft doorgenomen. Na de ondertekening wordt de akte ingeschreven in de openbare registers bij het Kadaster. Wij zorgen ervoor dat de woning vrij van hypotheken en beslagen geleverd wordt door de verkoper. De eventuele nieuwe hypotheek van de koper wordt tegelijk met de akte van levering ingeschreven bij het Kadaster.

De feitelijke levering, de overdracht van de sleutels, gebeurt meestal ook bij de notaris of bij de inspectie voorafgaand aan de ondertekening van de akte.

Hypotheek

Voor de aankoop van een woning is meestal een hypotheek nodig, tenzij de koper de gelden op zijn rekening heeft staan. Wij zullen altijd navraag doen over de herkomst van de gelden, dit heeft te maken met de regel- en wetgeving terzake de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Voor meer informatie omtrent het vestigen van een hypotheek, klik hier.

Overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting wordt op de nota van afrekening van de koper opgenomen, maar de notaris is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de afdracht hiervan.

Per 1 januari 2021 is het tarief van de overdrachtsbelasting gewijzigd naar 8%. Hierop zijn 2 uitzonderingen op van toepassing, namelijk:
• de Startersvrijstelling; en
• Overdrachtsbelasting laag tarief.

Bovenstaande geeft in algemene bewoordingen een aantal zaken terzake de overdracht van een woning in hoofdlijnen aan. Indien u meer informatie wenst of meer informatie over uw specifieke situatie wenst, schroom dan niet om telefonisch contact met ons op te nemen.

Aankoop van bestaande onroerend goed gaat meestal gepaard met koper kosten. Dit houdt in dat de koper de overdrachtsbelasting voldoet en de kosten voor de leveringsakte (en eventueel de hypotheekakte). Indien er hypotheken van de verkoper doorgehaald dienen te worden bij het Kadaster dan zijn de kosten voor de verkoper.

Klik hier voor de tarieven van de werkzaamheden.

Het doel van de inschrijving is om de positie van kopers van registergoederen beter te beschermen. Gevolgen van inschrijving:
⦁ door een koopovereenkomst in te schrijven in het Kadaster, wordt voor derden zichtbaar dat met betrekking tot het desbetreffende registergoed een koopovereenkomst is gesloten. Daar gaat een waarschuwende werking van uit. Want wat als een verkoper zijn woning twee keer wil verkopen? Dan is als de eerste koop is ingeschreven voor anderen uit de gegevens van het Kadaster zichtbaar dat de verkoper zijn woning al eerder verkocht heeft. Ook tegenover derden;
⦁ normaal bindt een koopovereenkomst slechts de koper en de verkoper. Inschrijving van de koop geeft de koper echter een beschermde positie ten opzichte van rechten van derden die mogelijk ontstaan ná de inschrijving. De koper kan zijn rechten uit de koopovereenkomst in die situatie namelijk ook tegen derden ingeroepen. Het recht op levering van de koper gaat bij een ingeschreven koopovereenkomst bijvoorbeeld vóór op:
⦁ een daarna gerealiseerde levering aan een ander;
⦁ het vestigen van een hypotheek;
⦁ een beslag en faillissement van de verkoper.

Ook een faillissement van de verkoper zal de koper dus niet deren. Bij een ingeschreven koopovereenkomst is de curator namelijk verplicht over te gaan tot levering aan de koper.
De inschrijving heeft slechts een beperkte geldigheidsduur: zij geldt slechts zes maanden. Binnen die periode moet de levering hebben plaatsgevonden. Als de periode tussen het sluiten van de koop en de levering langer is dan zes maanden, zal dus moeten worden bepaald wanneer de koop wordt ingeschreven.

Wordt niet binnen zes maanden geleverd, dan heeft dat twee gevolgen:
1. de inschrijving van de koop verliest haar werking met terugwerkende kracht; en
2. tussen dezelfde partijen kan gedurende zes maanden daarna niet opnieuw een koopovereenkomst met betrekking tot hetzelfde registergoed worden ingeschreven.
Door de koopovereenkomst in te schrijven in het Kadaster wordt de koper beschermd tegen latere kopers en latere rechten van derden. Inschrijving biedt dus meer zekerheid dat de notariële overdracht zal doorgaan.

Voor de startersvrijstelling komt u in aanmerking als de koper of 1 van de kopers de leeftijd van 35 jaar nog niet heeft bereikt en “het verkochte” als hoofdverblijf zal dienen. Een andere voorwaarde is ook dat u nimmer gebruikt heeft gemaakt van deze vrijstelling. Als 1 van de kopers de leeftijd van 35 jaar al bereikt heeft en de ander koper nog niet 35 jaar is, dan kan er alleen op zijn/haar aandeel de startersvrijstelling worden toegepast, rekening houdende dat hij/zij aan de overige voorwaarden voldoet.
De overdrachtsbelasting laag tarief is niet leeftijdsgebonden. Hiervoor geldt alleen dat “het verkochte” aangewend wordt als hoofdverblijf van de kopers. Het tarief van 2% is dan van toepassing. Voor een beleggingsobject en een bedrijfspand is dus het tarief van 8% van toepassing.