Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Op 1 juli 2021 zal de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen haar intreden maken. De nieuwe wet brengt een aantal wijzigingen met zich mee die vooral van belang zijn voor bestuurders van verenigingen, stichtingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties.

Op dit moment bestaat er geen wettelijke regeling omtrent tegenstrijdig belang voor stichtingen en verenigingen. De nieuwe wet verandert dit door een algemene regeling te introduceren. Daarmee worden verenigingen en stichtingen verplicht om een artikel tegenstrijdig belang in de statuten op te nemen.

Verder biedt de nieuwe wet de mogelijkheid voor alle rechtspersonen om een Raad van Commissarissen in te stellen. Dit is echter geen verplichting.

Ook de regels inzake het meervoudig stemrecht zullen veranderen. In de statuten kan opgenomen worden dat een bestuurder meer dan één stem heeft. Als de huidige statuten al in deze bepaling voorzien, dan dient dit artikel aangepast te worden naar de inhoud van de nieuwe regeling. Dit is evident om te doen aangezien het huidige artikel, vanaf inwerkingtreding van de nieuwe wet, haar werking verliest.

Tot slot verandert de nieuwe wet de regeling over ontstentenis en belet. De huidige regeling gaat niet alleen meer gelden voor de B.V. en de N.V. maar wordt algemeen recht voor alle rechtspersonen. Daardoor ontstaat er voor verenigingen, stichtingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties een verplichting om de regeling inzake ontstentenis en belet op te nemen in de statuten.

Heeft u naar aanleiding van voorgenoemde wetswijziging vragen over de statuten van uw vereniging, stichting, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden!